С оставането в уеб сайта www.gdpr-steps.bg Вие се съгласявате със съобщението за поверителност

Въвеждане на GDPR

Във Вашата фирма


Екипът от юристи, IT специалисти и консултанти на GDPR-Steps ще изготвим за Вас цялата необходима документация, свързана с Регламента за защита на личните данни конкретно за Вашата организация в три последователни стъпки.


Преди Стъпка 1 е необходимо да се запознаем накратко с Вашата дейност

Предимства на GDPR-Steps и личния консултантски екип

В GDPR-Steps имаме разписани процедури за водене на консултация в отделната организация. При започване на работа в екипа Ви се зачислява отговорник, който се грижи и проверява всеки един документ от Вашия GDPR пакет с документи. Ние изготвяме и разписваме специално за Вас всички процедури, документи, регистри и ви даваме опростени инструкции за въвеждане на регулацията във Вашата организация.

Допълнително

Получавате GDPR пакет с документи специално изготвено и разписано за Вас от екипа на GDPR-Steps включително:


Какво е GDPR?

GDPR е общият регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета). Регламентът чувствително увеличава правата на европейските граждани и съответно възлага повече задължения на организациите, които събират и обработват лични данни. Той влиза в сила на 25.05.2018г и ще се прилага във всички държави членки на Европейския съюз.Защо се налага тази регулация?

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) е въведен, за да уеднакви законодателството на страните от Европейския съюз в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да гарантира, че няма злоупотреба с личните данни на физическите лица, граждани на Европейския съюз освен в границите на съюза и извън тях т.е. дори администраторите на лични данни да са извън Европейския съюз следва да обработват лични данни на граждани на съюза съобразно регламента.Какво са лични данни?

Всяка информация, която се отнася до физическо лице и го идентифицира директно или индиректно. Такава информация в отделни ситуации може да бъде име на физическото лице, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, AFM, данъчен номер и други), адрес, Е-поща, телефонен номер, GPS данни, онлайн идентификатор, физиологична, генетична, психична, икономическа, културна или обществена принадлежност или друга информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице;Кого засяга регулацията?

Всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други събира и/или обработва лични данни на физически лица на територията на Европейския съюз.
Това със сигурност засяга всяка организация, която отговаря на една или повече от изброените по-долу точки:

  • има назначен един или повече служители и/или работници;
  • събира лични данни на физически лица включително като част съдържанието на договори, счетоводни документи, маркетинг проучвания, анкети или други дейности;
  • събира чувствителни лични данни за пол, раса, етност, политическа принадлежност, синдикална принаджлежност, медицинска информация;.
  • извършва под някаква форма видео наблюдение на физически лица;
  • извършва контрол на достъпа, чрез средства установяващи самоличността;
Физически лица

Физическите лица имат право да знаят какви данни се събират за тях, да знаят защо се събират тези данни, да нанасят корекции, да поискат администратора да изтрие данните им, да пренесат личните си данни от един обработващ на друг, да възразят срещу обработката, да ограничат обработката, да възразят срещу автоматизирано вземане на индивидуални решения и профилиране.
GDPR-Steps е съвместен проект на:


Ние сме екип от IT специалисти и юристи, работещи съвместно, за да ви помогнем да разберете задълженията си по GDPR и да ви предоставим пълно внедряване на правилата и процедурите, необходими за покриването на изискванията на Регламент 2016/679.

Даниел Стандарт ЕООД

ISO сертификация
ISO 9001:2015
ISO/IEC 20000-1:2011
ISO 27001:2013

Разработка на софтуерни и уеб продукти според вашите специфични нужди. Комплексни услуги и пълно техническо обезпечаване на вашия проект

гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" 9

Адвокатско дружество - Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева, Юлия Миневска

Най-многочисленото адвокатско дружество на територията на съдебен район гр. Велико Търново - област.

гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" 15