С оставането в уеб сайта www.gdpr-steps.bg Вие се съгласявате със съобщението за поверителност

Съобщение за поверителност

Данни за Администратора

"ДАНИЕЛ СТАНДАРТ" ЕООД има за основна дейност разработване, производство, издаване, развиване, пренос, придобиване, внос, износ, маркетинг и дистрибуция /пряко или непряко/ на компютърни софтуерни и хардуерни продукти, както и на всички видове стоки и услуги, свързани с тях, включително обучение, техническа помощ, тестване и консултация; търговска дейност чрез интернет, маркетинг и социологически проучвания, информационни услуги, консултантски услуги, проектиране и реализиране на уеб продукти, рекламна дейност, преводачество, търговски сделки с продукти на интелектуална собственост, други търговски сделки и посредничество


Данни за контакт с Администратора:
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" 9
Ел. поща: team@gdpr-steps.bg
Интернет страница: https://www.gdpr-steps.bg/


Отговорник по защита на данните

Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно чрез електронна поща.
Ел. поща: personaldata@gdpr-steps.bg


Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са

Категории лични данни:

Имена, адрес, телефон, e-mail, IP адрес, информация за Вашето устройство. Чрез уебсайта ни събираме посредством бисквитките: Версията на интернет браузъра, предпочитанията за използване на нашия уебсайт и IP адресът на потребителите.


Източник:

Източник на данните сте Вие при попълване на нашите форми за контакт и въпросници. При влизане в нашия сайт ние получаваме Вашия IP адрес и информация за вашето устройство се събира при влизане в сайта.


Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

За отправяне на оферти до Вас, за контакт при нужда от съдействие от наша страна, за сключване на договори с Вас.


Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработката на Вашите лични данни се извършва на основание Вашето съгласие, което давате с попълване на формите за контакт и нашите въпросници. Съгласието Ви може да бъде оттеглено с попълване на форма за оттегляне на съгласие.


Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Ние няма да споделяме личните Ви данни с трети лица, освен на компетентни държавни органи, на които сме длъжни да разкрием лични данни по силата на законово задължение.


Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете това Съобщение за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с формуляра за оттегляне на съгласие.


Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация:

Ние няма да предаваме вашите лични данни на трети лица без предварително да получим Вашето съгласие


Период на съхраняване на данните:

Ние ще съхраняваме личните данни на регистрираните в www.gdpr-steps.bg потребители, които са използвали услугите ни във връзка със защитата на личните данни до изтриване на потребителския акаунт от тяхна страна. Данните във връзка с данъчен контрол ще пазим 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят Личните данни на нерегистрирани потребители ще съхраняваме две години, освен ако не са поискали да изтрием тези данни, за което следва да попълнят формуляр.


Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:
1) имате право да поискате копие от Вашите лични данни от нас;
2) имате право да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни;
3) имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
4) имате право да поискате от нас личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
- когато сте оттеглил своето съгласие;
- когато сте възразил срещу обработването;
- когато обработването е незаконосъобразно;
- когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
- когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
- при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на законово задължение от наша страна;
5) имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
6) имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
7) имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
8) имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
9) имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
10) при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.


Имате право на жалба до надзорния орган

Ако считате, че вашите лични данни са обработвани незаконосъобразно Вие имате право да подадете жалба направо до надзорния орган:
Комисия за защита на личните данни,
адрес: гр. София 1592,
бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2
www.cpdp.bg

Жалби може да подавате и към отговорника за защита на личните данни
e-mail: personaldata@gdpr-steps.bg